Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Kinderen die tekenen

Maatschappelijke dienstverlening - Jeugd en gezin

De medewerkers van Opella Maatschappelijke dienstverlening denken met u mee en versterken het kind, de jongere, volwassene of het gezin dat ondersteuning kan gebruiken. Heeft u een hulpvraag? Dan kunt u terecht bij het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl. 

Voor schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk geldt dat de medewerkers van Opella participeren in het Centrum voor Jeugd en Gezin. In de gemeente Ede bereikbaar via het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) en in de gemeente Wageningen via het Startpunt.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Financieel coaching: voor inzichtelijke financiën. Wij helpen u om inzicht te krijgen in het uitgavenpatroon en om de administratie op orde te krijgen. Ook kijken we met u naar de mogelijkheden om schulden af te lossen of daar regelingen voor te treffen.

 • Jeugdmaatschappelijk werk: kinderen en hun ouders kunnen hier terecht met uiteenlopende vragen en problemen. Het jeugdmaatschappelijk werk is in de gemeente Ede bereikbaar via het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) en in de gemeente Wageningen via het Startpunt.

 • Schoolmaatschappelijk werk: voor scholieren met wie het op school of thuis niet zo lekker loopt. Maar ook voor ouders met opvoedvragen. En voor basisscholen en middelbare scholen die hun leerlingen extra willen bijstaan in lastige situaties. Het schoolmaatschappelijk werk is in de gemeente Ede bereikbaar via het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) en in de gemeente Wageningen via het Startpunt.

 • Beeldcoaching: hierbij worden thuis video-opnamen van de gezinssituaties genomen. De door ouders (of eventueel door beeldcoach) gemaakte opnamen geven inzicht en aanknopingspunten voor verbetering van de gezinssituatie.
  Naast video-opnamen thuis kan video-begeleiding ook op scholen worden ingezet. Leerkrachten worden ondersteund en de samenwerking tussen ouders en leerkrachten verbeterd.
  Bekijk hier de flyer Beeldcoaching gezinnen

 • Praktische gezinsondersteuning (PGO): bij PGO pakken we samen problemen aan en worden de opvoedingsvaardigheden versterkt.
  Lees hier de folder Praktische gezinsondersteuning.

 • Praktische gezinsondersteuning+ (PGO+): PGO+ is voor gezinnen van migrante afkomst. Hier slaan we ook een brug tussen de opvattingen thuis en de verwachtingen in de Nederlandse maatschappij. Bijvoorbeeld de verwachtingen op school.

 • Praktische gezinsondersteuning+ Cultuurrijke Zorg Ede (PGO+CZE): is net als PGO+ bedoeld voor gezinnen van migrante afkomst. Daarnaast is er ook sprake of vermoeden van ggz problematiek bij het kind. Er is nauwe samenwerking met Pro Persona en Indigo.
 • Trainingen in groepsverband:
  - Assertiviteitstrainingen: training waarbij u zelfvertrouwen ontwikkelt en leert om beter voor uzelf op te komen.
  - Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren: gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het opkomen voor jezelf. Er zijn groepen voor 6- tot 9-jarigen, 9- tot 12-jarigen, voor 12- tot 15-jarigen en voor 15- tot 18-jarigen.
  - Training Dappere Dino's: samen met het CJG organiseert Opella in Ede de training Dappere Dino’s, voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar wiens ouders gaan scheiden.

 • Sociale Netwerk Versterking: een gezinscoach van Opella kan u helpen bij het in kaart brengen van uw sociale netwerk. Een netwerk van mensen die met u mee kunnen denken en u kunnen ondersteunen bij het oplossen van problemen. Daarbij staan de krachten, zorgen en wensen voor de toekomst van uw gezin centraal.
tiener in woonkamer

Waar is Maatschappelijke dienstverlening mogelijk?

Maatschappelijke dienstverlening wordt veelal gegeven in uw eigen woon- of werksituatie. Daarnaast blijft het mogelijk op locatie gesprekken te voeren. Hiervoor worden met u afspraken gemaakt.

Beeldcoaching is mogelijk in het hele werkgebied van Opella: in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Renkum, Rhenen en Renswoude.

Jeugdmaatschappelijk werk is mogelijk in de gemeenten Ede en Wageningen.

Alle andere vormen van Maatschappelijke dienstverlening zijn alleen mogelijk in de gemeente Ede.

Er is voor Maatschappelijke dienstverlening geen verwijzing van een (huis)arts nodig.

Wat zijn de kosten?

Aan deze diensten zijn voor u meestal geen kosten verbonden. Deze vorm van hulpverlening is mogelijk dankzij subsidie van de gemeente.
Er kan wel sprake zijn van een eigen inkomensafhankelijke bijdrage.
Van deelnemers aan de trainingen sociale vaardigheden wordt een eigen bijdrage voor materiaalkosten gevraagd van 25 euro. Aan de trainingen zelf zijn geen kosten verbonden.

 

Welke rechten heb ik als klant?

Als u persoonlijke informatie geeft aan een maatschappelijk werker of thuisbegeleider, gelden in onze organisatie de volgende afspraken:

 • U hebt het recht te weten welke gegevens wij noteren en waarom. Onze medewerkers kunnen u daarover informeren.
 • U kunt uw dossier inzien na aanvraag bij de maatschappelijk werker of thuisbegeleider.
 • Soms is het wenselijk dat we over uw situatie overleggen met personen buiten de organisatie, bijvoorbeeld de huisarts. De maatschappelijk werker of thuisbegeleider zal u hierover vooraf informeren. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij uw kind, is het belangrijk de hulp goed op elkaar af te stemmen. De Verwijsindex regio de Vallei (ViVallei) is een digitaal systeem. Hierin kunnen professionals een signaal afgeven als zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal afgeven over hetzelfde kind, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Deze contactgegevens komen de hulpverlening ten goede om hulp en zorg op elkaar af te stemmen. Zo kunnen zij samenwerken in de hulpverlening aan kinderen en jongeren. Wordt er een signaal afgegeven over een kind van nul tot zestien jaar in de Verwijsindex? Dan worden de ouders hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht met de reden voor het signaal. Jongeren van zestien jaar en ouder worden zelf geïnformeerd.
 • De persoons- en hulpverleningsgegevens worden zorgvuldig bewaard en beveiligd.
 • Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na afsluiting van de hulpverlening vernietigd.
Hoe zit het met mijn privacy?

Elk probleem en iedere vraag kunt u vertrouwelijk bespreken met uw maatschappelijk werker of thuisbegeleider. Vaak zijn dat hele persoonlijke situaties, waarvan u niet graag wilt dat een ander die te weten komt. Het is daarom goed om te weten dat de medewerkers van Opella Maatschappelijke dienstverlening een beroepsgeheim hebben. Dit houdt in dat zij niet met anderen over u spreken, tenzij u daarvoor toestemming verleent.
Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wij gaan er vanuit dat u ons vanaf het eerste contact toestemming geeft om uw gegevens vast te leggen. Uw privacy beschermen wij hierbij. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de wet Persoonsregistratie.

Wij hebben uw gegevens nodig voor onderstaande zaken.

 • Om te kunnen bepalen of u bij onze organisatie aan het juiste adres bent. Of dat we u voorstellen om naar een andere organisatie te gaan.
 • Om een totaalbeeld van u en uw hulpvraag te krijgen en een goed hulpverleningsplan te kunnen maken.
 • Om te verantwoorden waaraan het geld wordt besteed (de gegevens worden anoniem verwerkt). De gemeente Ede subsidieert namelijk ons werk.
 • En om na te gaan of er recht op hulp bestaat. De maatschappelijk werker of thuisbegeleider is verplicht om dit te toetsen.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222