Naar homepage
Naar homepage

Bestuur en organisatie

Opella heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Lees hier wat de leden drijft als bestuurders of als toezichthouder van Opella.

Kars Hazelaar, bestuurder

"Niemand hoeft zo kwetsbaar te zijn dat je volkomen afhankelijk bent. Het gaat erom dat als je handicaps in je leven hebt jijzelf, naasten of professionals het mogelijk maken dat je je zelfstandigheid zoveel mogelijk behoudt. Als het om het nabij zijn van mensen gaat, zie ik dat als een rode draad in mijn loopbaan. Begonnen als 16-jarige in een verpleeghuis voor dementerenden, vakantiewerk, heb ik altijd de kans-kant gezien van mensen. Ik kan echt boos worden als mensen vanwege een ziekte of handicap weg worden gezet of minder serieus genomen. Het professioneel aanbieden van zorg en diensten vraagt vooral om het zo eenvoudig mogelijk aanbieden. Niet de klant is complex, wij van de zorg maken het te vaak complex. Eenvoud voor de klant betekent ook dat de klant zo veel mogelijk zelf keuzen kan maken. Laatst sprak ik een hoogbejaarde man die een kop koffie dronk in een van onze restaurants. Hij wist niet wie ik was. Hij vertelde me met tranen in z’n ogen hoe hij na jaren van geworstel erg genoot van de passende oplossingen die nu gevonden waren voor zijn ernstige zieke vrouw en hem, zodat ze toch nog heel veel samen konden doen. Daar gaat het om, voor mij een blijvende drijfveer."

 

 

 Ineke Wever, bestuurder
"Elke zorgdienstverlener zegt de klant centraal te stellen, maar om dat écht te doen, vraagt lef en durf. De huidige financiering en verantwoording stimuleren dit nog niet. De druk op de betaalbaarheid van zorg, krapte op de arbeidsmarkt en een nieuwe generatie ouderen vragen om de zorg en ondersteuning anders aan te pakken. Domeinoverstijgend werken is het antwoord hierop, van Opella en ook van mij persoonlijk. De klant en zijn behoeftes staan echt centraal. Samen met naasten, met eigen collega’s, maar ook professionals van andere organisaties de zorg en ondersteuning leveren die past en daarbij te focussen op wat nog wel kan. Het is mijn missie om met mijn brede ervaring in de zorg dit succesvol door te voeren. En hierbij goed gebruik te maken van technologie, zonder te vergeten dat het mensenwerk blijft. Samen met mijn collega’s wil ik zo Opella tot een koploper laten zijn in de vernieuwing van zorg."

Opella heeft ook een Raad van Toezicht

Kees Slingerland, voorzitter Raad van Toezicht
“Het is voor mij belangrijk om maatschappelijk actief te zijn. Wat ik leer, stel ik graag breed beschikbaar. Bijvoorbeeld als voorzitter van de Raad van Toezicht van Opella. De klant is bij Opella voortdurend het startpunt van het denken en niet het systeem of de zorg. Dat spreekt mij aan en is ook hard nodig. Van dichtbij maak ik dat mee met mijn moeder, die onlangs de lastige stap heeft gemaakt van zelfstandig naar beschermd wonen.  Een ingewikkelde transitie, waarbij het essentieel is dat je vanuit de persoon kijkt wat de beste keus is en wat iemands mogelijkheden zijn. Ik vind het aantrekkelijk dat Opella wil vernieuwen, zodat de klant beter uit is.”

Kees is in het dagelijks leven directeur bij Automotive Center of Expertise, kenniscentrum in samenwerking tussen hbo en bedrijfsleven.
Aandachtsgebieden binnen Raad van Toezicht: strategie en bedrijfsvoering.

 

Gert-Jo van Doornik, lid Raad van Toezicht
“Mijn kennis van de zorg is van meerwaarde binnen de Raad van Toezicht van Opella. Niet om kritiek te geven als zaken niet goed gaan, maar om samen te achterhalen wat de oorzaak is en wat mogelijke oplossingen zijn. Opella is een hele brede organisatie: van hulp bij het huishouden tot zorg in de laatste levensfase. Dat spreekt mij aan. Als klant kun je binnen één organisatie de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Uit eigen ervaring weet ik als verpleegkundige dat zorg altijd goed bedoeld is, maar niet altijd even efficiënt. De zwakste schakel in de keten zit nooit op dezelfde plek, de kunst is om deze plek te vinden en de juiste aandacht te geven."

Gert-Jo houdt zich in het dagelijks leven bezig met innovaties in de zorg.
Aandachtsgebieden binnen Raad van Toezicht: ondernemerschap, zorg en innovatie.

 

Karlijn Hillen, lid Raad van Toezicht 
"Opella staat voor kleine dienst, voor omzien naar elkaar en daarin altijd in verbinding blijven met elkaar. We gaan het lastige gesprek daarbij niet uit de weg. Dat vind ik belangrijk; in de zorg zijn zulke diverse persoonlijke en organisatiebelangen. En die worden continu afgewogen en besproken.
Ieder mens staat zelf aan het roer van zijn of haar eigen leven als cliënt, mantelzorger en medewerker. De begeleiding en zorg moeten daarbij aansluiten. Dan heb je, voor mijn gevoel, ook persoonlijke meerwaarde, ook als het een kleine dienst is of de afhankelijkheid van zorg verder toeneemt. We organiseren de zorg zoveel mogelijk zoals thuis. Dat past goed bij mijn persoonlijke drijfveren. De aandacht hiervoor is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader was arts, internist; mijn moeder gaf als lerares omgangskunde en maatschappijleer. 
Als toezichthouder bij Opella wil ik graag de verbinding versterken. Verbinding in het team als Raad van Toezicht, verbinding met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, de verbinding met de professionele praktijk. Als lid van de auditcommissie probeer ik daarin met brede blik te kijken, zodat Opella een financieel gezonde organisatie en goed werkgever is en de hoge standaarden en scores voor klanttevredenheid behoudt."

 

Arnold Huijgen, lid Raad van Toezicht
“Ik vind Opella een no-nonsense organisatie die er écht wil zijn voor de cliënt. Dat begint bij het zien van de ander en het maken van verbinding van mens tot mens. Opella is een tikkeltje eigenwijs en maakt zelfbewust keuzes. We zoeken naar een gezond evenwicht tussen afstand en nabijheid. Niet alleen kijken naar de formele stukken en harde cijfers, maar weten hoe het echt gaat in de praktijk. Ik wil een bijdrage leveren aan het gesprek wat Opella als christelijke organisatie is en wil zijn. Daarvoor ontmoet ik de medewerkers van Opella, kom ik regelmatig op Opellalocaties en hoor ik wat er speelt. Mijn ervaring is dat er daarbij geen vals reclamebeeld wordt geschetst, maar dat we goede gesprekken voeren over dilemma’s en uitdagingen.”

Arnold is in het dagelijks leven hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.
Aandachtsgebied binnen Raad van Toezicht: identiteit.

 

Jan Willem te Ronde, lid Raad van Toezicht
“Opgegroeid in een Bennekoms gezin ben ik vanaf mijn jeugd bekend met de zorgsector in het algemeen en Opella in het bijzonder. Het innovatieve karakter van Opella blijkt uit een proactieve houding: de organisatie wacht niet af wat haar overkomt, maar oefent invloed uit en vaart haar eigen koers. Met mijn kennis en expertise binnen de financiële sector van de zorg kan ik een relevante toegevoegde waarde bieden aan Opella. Daarbij kijk ik breder dan de financiële kant. Als ik denk aan goede zorg komt bij mij de opmerking naar boven van een verpleegkundige die een kennis van mij verzorgde. Zij typeerde goede zorg als 'het ontdekken van de vraag achter de vraag'. Naast het verlenen van professionele zorg is ruimte voor persoonlijke aandacht daarbij onmisbaar. Ik sluit mij daar geheel bij aan."

 

Jan Willem is in het dagelijks leven manager Control bij revalidatiecentrum Klimmendaal.
Aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht: financiën en control (lid auditcommissie).

 

Mark Scholten, lid Raad van Toezicht
“Ik ben als innovator jarenlang werkzaam geweest in het bedrijfsleven en wil die kennis graag inzetten voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Vanuit huis kreeg ik passie mee voor vernieuwing én voor mensen die zorg nodig hebben. Sinds vijf jaar geef ik dat handen en voeten bij de GGZ-organisatie waar ik werk en nu ook bij Opella als toezichthouder. Ik heb een klik met Opella. Ik zie mensen met hart voor klanten, gebaseerd op een christelijke grondslag. Dat vind ik interessant.
Innovatie is binnen de zorg minder vanzelfsprekend dan in het bedrijfsleven. Terwijl innovatie, zoals technologie, het leven van mensen kan veraangenamen, zonder dat menselijke waarden en warmte verdwijnen. Ik vind overigens de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg heel goed, al doet berichtgeving in de media soms anders vermoeden. Persoonlijk zie ik dat terug in de zorg voor mijn broer, die het syndroom van Asperger heeft en in een zorginstelling woont met mensen met dezelfde kenmerken. Je voelt de liefde die er daar voor hem is.”

 
Mark is in het dagelijks leven marketingmanager bij GGZ-organisatie de Viersprong.
Aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht: innovatie.  

 

Daniëlle Woestenberg, lid Raad van Toezicht
“Als lid van de Raad van Toezicht ben ik onder meer een klankbord voor bestuur en leidinggevenden. Opella is een organisatie die pioniert en uitprobeert. Niet: ‘We doen het zoals we het altijd deden’, maar: eigen regie nemen en bewust keuzes maken. Voor mij een goede reden om als toezichthouder betrokken te zijn bij deze zorgdienstverlener. De afgelopen jaren hebben we regelmatig stil gestaan bij identiteit en de vraag wat de christelijke wortels van Opella betekenen in het dagelijks werk. Ik vind het mooi om aan die zoektocht een bijdrage te kunnen leveren. Werken in de zorg bestaat deels uit routine, maar we moeten altijd fris blijven kijken en vooral blijven luisteren naar klanten. Dat weet ik uit eigen ervaring: mijn vader werd gediagnosticeerd met meerdere aandoeningen. Hij was het daar niet mee eens. Ik ging met hem naar een gespecialiseerd ziekenhuis en zijn aandoeningen bleken een gevolg te zijn van een bacteriële infectie, die kon worden behandeld. We moeten dus oog blijven houden voor elk individu en open staan voor verrassingen.”

Daniëlle werkt in het dagelijks leven bij een belangenbehartiger voor kerkgenootschappen in Nederland.
Aandachtsgebieden binnen Raad van Toezicht: identiteit en juridische zaken.

 

 

Organogram

Secretariaat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Postbus 677, 6710 BR Ede
E-mail: secretariaatopella@opella.nl