Bestuur en organisatie

Niemand hoeft zo kwetsbaar te zijn dat je volkomen afhankelijk bent. Het gaat erom dat als je handicaps in je leven hebt jijzelf, naasten of professionals het mogelijk maken dat je je zelfstandigheid zoveel mogelijk behoudt. Als het om het nabij zijn van mensen gaat, zie ik dat als een rode draad in mijn loopbaan. Begonnen als 16-jarige in een verpleeghuis voor dementerenden, vakantiewerk, heb ik altijd de kans-kant gezien van mensen. Ik kan echt boos worden als mensen vanwege een ziekte of handicap weg worden gezet of minder serieus genomen. Het professioneel aanbieden van zorg en diensten vraagt vooral om het zo eenvoudig mogelijk aanbieden. Niet de klant is complex, wij van de zorg maken het te vaak complex. Eenvoud voor de klant betekent ook dat de klant zo veel mogelijk zelf keuzen kan maken. Laatst sprak ik een hoogbejaarde man die een kop koffie dronk in een van onze restaurants. Hij wist niet wie ik was. Hij vertelde me met tranen in z’n ogen hoe hij na jaren van geworstel erg genoot van de passende oplossingen die nu gevonden waren voor zijn ernstige zieke vrouw en hem, zodat ze toch nog heel veel samen konden doen. Daar gaat het om, voor mij een blijvende drijfveer.

Kars Hazelaar, voorzitter

Kars Hazelaar

Directieteam

Ilse Jansen, directeur medische en verpleegkundige zorg
Marga Meijer, directeur wonen en services

Opella heeft ook een Raad van Toezicht

Toen ik ouderling was bij de Protestantse Gemeente Barneveld ben ik vaak op bezoek geweest bij oudere of zieke mensen. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is dat er professionele mensen zijn die helpen en goede woorden spreken. Ook heb ik gezien dat een goede gemeenschap van vrijwilligers en mantelzorgers even belangrijk is. Zelf was ik tot 2014 directeur van Atrivé, een adviesbedrijf dat adviseert op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Daarna was ik wethouder in de gemeente Barneveld. En vervolgens ben ik nu actief als adviseur en toezichthouder vanuit mijn eigen adviesbureau Bureau Fokkema. Ik adviseer overheden, zorgorganisaties en woningcorporaties. Dat helpt ook bij Opella, nu de samenwerking tussen gemeenten en zorgorganisaties steeds belangrijker wordt.
Eppie Fokkema, voorzitter


Mijn roots liggen in de zorg, ik heb 8 jaar in een ziekenhuis gewerkt en 8 jaar als ambulanceverpleegkundige. Ik weet hoe belangrijk het is om voldoende handen aan het bed te hebben. Handen die de juiste zorg op het juiste moment kunnen geven. Dit kan je alleen maar realiseren door goed te luisteren naar de cliënt. Door goed te luisteren weet je wat de cliënt nodig heeft. De tijd is voorbij dat het behandelteam de cliënt vertelt wat het juiste voor haar is, de cliënt zelf moet een van de belangrijkste leden van dit team zijn.
Gert-Jo van Doornik, lid

In 2001 werd mijn vader,die Alzheimer had, met spoed in een verpleeghuis opgenomen. Een grote teleurstelling dat het thuis niet meer ging, maar al snel ook een grote opluchting omdat hij in vertrouwde handen was. Zorgen voor iemand is betekenisvol werk, of het nu door vrijwilligers of door professionals gebeurt. In mijn dagelijks werk, ik ben verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling bij een zorgorganisatie in Amsterdam, zie ik hoe mooi het werk is, en ook hoeveel uitdagingen er zijn. Ook bij Opella draag ik graag een steentje bij om mee te denken hoe zorg nu en in de toekomst er uit kan zien.
Sander Datema, lid


Opella is een organisatie van mensen. Van mannen en vrouwen. Van mensen in verschillende levensfasen, van verschillend opleidingsniveau, met een andere religieuze achtergrond en hoe meer verschillend mensen ook kunnen zijn.

Ik zie dat zelf letterlijk enigszins op afstand aan. Als Kempische dame met een academische juridische, bestuurskundige en theologische achtergrond heb ik een bijzondere interesse in identiteitsvraagstukken.

Een lid van een Raad van Toezicht is ook figuurlijk op afstand betrokken bij cliënten. Als het allemaal goed gaat, merkt een cliënt niets van ons werk. Dan doen wij het goed. Mijn aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht zijn desalniettemin wel van directe invloed op de levenssfeer van u als cliënt. Deze aandachtsgebieden zijn identiteit en juridische zaken.

Ik zie mijn betrokkenheid bij u door binnen de Raad van Toezicht aandacht te vragen voor identiteit en respect voor diversiteit. Ik zie daarbij als voordeel dat mijn roots elders liggen, waardoor vanzelfsprekendheden binnen de organisatie en deze regio, door mij niet altijd als logisch worden ervaren. Deze zaken zijn bespreekbaar binnen onze Raad, zoals deze ook bespreekbaar zijn binnen alle gelederen van de organisatie. De aandacht voor identiteitsvraagstukken combineer ik met een kritisch oog op de juridische zaken zoals reglementen, statuten en beleidsafspraken. Goede regels en afspraken, die knellen niet, die dragen bij aan een plezierigere leefomgeving. Daar bent u als cliënt bij gebaat.
Daniëlle van Lith-Woestenberg, lid
 

 

Secretariaat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Marjanne Lafère, secretaresse
Postbus 677, 6710 BR Ede
E-mail: bestuurssecretariaatopella@opella.nl