Naar homepage
Naar homepage

Bestuur en organisatie

Opella heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Lees hier wat de leden drijft als bestuurders of als toezichthouder van Opella.

Kars Hazelaar, bestuurder

"Niemand hoeft zo kwetsbaar te zijn dat je volkomen afhankelijk bent. Het gaat erom dat als je handicaps in je leven hebt jijzelf, naasten of professionals het mogelijk maken dat je je zelfstandigheid zoveel mogelijk behoudt. Als het om het nabij zijn van mensen gaat, zie ik dat als een rode draad in mijn loopbaan. Begonnen als 16-jarige in een verpleeghuis voor dementerenden, vakantiewerk, heb ik altijd de kans-kant gezien van mensen. Ik kan echt boos worden als mensen vanwege een ziekte of handicap weg worden gezet of minder serieus genomen. Het professioneel aanbieden van zorg en diensten vraagt vooral om het zo eenvoudig mogelijk aanbieden. Niet de klant is complex, wij van de zorg maken het te vaak complex. Eenvoud voor de klant betekent ook dat de klant zo veel mogelijk zelf keuzen kan maken. Laatst sprak ik een hoogbejaarde man die een kop koffie dronk in een van onze restaurants. Hij wist niet wie ik was. Hij vertelde me met tranen in z’n ogen hoe hij na jaren van geworstel erg genoot van de passende oplossingen die nu gevonden waren voor zijn ernstige zieke vrouw en hem, zodat ze toch nog heel veel samen konden doen. Daar gaat het om, voor mij een blijvende drijfveer."

 

 

 Ineke Wever, bestuurder
"Elke zorgdienstverlener zegt de klant centraal te stellen, maar om dat écht te doen, vraagt lef en durf. De huidige financiering en verantwoording stimuleren dit nog niet. De druk op de betaalbaarheid van zorg, krapte op de arbeidsmarkt en een nieuwe generatie ouderen vragen om de zorg en ondersteuning anders aan te pakken. Domeinoverstijgend werken is het antwoord hierop, van Opella en ook van mij persoonlijk. De klant en zijn behoeftes staan echt centraal. Samen met naasten, met eigen collega’s, maar ook professionals van andere organisaties de zorg en ondersteuning leveren die past en daarbij te focussen op wat nog wel kan. Het is mijn missie om met mijn brede ervaring in de zorg dit succesvol door te voeren. En hierbij goed gebruik te maken van technologie, zonder te vergeten dat het mensenwerk blijft. Samen met mijn collega’s wil ik zo Opella tot een koploper laten zijn in de vernieuwing van zorg."

Opella heeft ook een Raad van Toezicht

Kees Slingerland, voorzitter Raad van Toezicht
“Het is voor mij belangrijk om maatschappelijk actief te zijn. Wat ik leer, stel ik graag breed beschikbaar. Bijvoorbeeld als voorzitter van de Raad van Toezicht van Opella. De klant is bij Opella voortdurend het startpunt van het denken en niet het systeem of de zorg. Dat spreekt mij aan en is ook hard nodig. Van dichtbij maak ik dat mee met mijn moeder, die onlangs de lastige stap heeft gemaakt van zelfstandig naar beschermd wonen.  Een ingewikkelde transitie, waarbij het essentieel is dat je vanuit de persoon kijkt wat de beste keus is en wat iemands mogelijkheden zijn. Ik vind het aantrekkelijk dat Opella wil vernieuwen, zodat de klant beter uit is.”

Kees is in het dagelijks leven directeur bij Automotive Center of Expertise, kenniscentrum in samenwerking tussen hbo en bedrijfsleven.
Aandachtsgebieden binnen Raad van Toezicht: strategie en bedrijfsvoering

 

Gert-Jo van Doornik, lid Raad van Toezicht
“Mijn kennis van de zorg is van meerwaarde binnen de Raad van Toezicht van Opella. Niet om kritiek te geven als zaken niet goed gaan, maar om samen te achterhalen wat de oorzaak is en wat mogelijke oplossingen zijn. Opella is een hele brede organisatie: van hulp bij het huishouden tot zorg in de laatste levensfase. Dat spreekt mij aan. Als klant kun je binnen één organisatie de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Uit eigen ervaring weet ik als verpleegkundige dat zorg altijd goed bedoeld is, maar niet altijd even efficiënt. De zwakste schakel in de keten zit nooit op dezelfde plek, de kunst is om deze plek te vinden en de juiste aandacht te geven."

Gert-Jo houdt zich in het dagelijks leven bezig met innovaties in de zorg.
Aandachtsgebieden binnen Raad van Toezicht: ondernemerschap, zorg en innovatie

 

Karlijn Hillen, lid Raad van Toezicht 
"Opella staat voor kleine dienst, voor omzien naar elkaar en daarin altijd in verbinding blijven met elkaar. We gaan het lastige gesprek daarbij niet uit de weg. Dat vind ik belangrijk; in de zorg zijn zulke diverse persoonlijke en organisatiebelangen. En die worden continu afgewogen en besproken.
Ieder mens staat zelf aan het roer van zijn of haar eigen leven als cliënt, mantelzorger en medewerker. De begeleiding en zorg moeten daarbij aansluiten. Dan heb je, voor mijn gevoel, ook persoonlijke meerwaarde, ook als het een kleine dienst is of de afhankelijkheid van zorg verder toeneemt. We organiseren de zorg zoveel mogelijk zoals thuis. Dat past goed bij mijn persoonlijke drijfveren. De aandacht hiervoor is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader was arts, internist; mijn moeder gaf als lerares omgangskunde en maatschappijleer. 
Als toezichthouder bij Opella wil ik graag de verbinding versterken. Verbinding in het team als Raad van Toezicht, verbinding met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, de verbinding met de professionele praktijk. Als lid van de auditcommissie probeer ik daarin met brede blik te kijken, zodat Opella een financieel gezonde organisatie en goed werkgever is en de hoge standaarden en scores voor klanttevredenheid behoudt."

 

Jan Willem te Ronde, lid Raad van Toezicht
“Opgegroeid in een Bennekoms gezin ben ik vanaf mijn jeugd bekend met de zorgsector in het algemeen en Opella in het bijzonder. Het innovatieve karakter van Opella blijkt uit een proactieve houding: de organisatie wacht niet af wat haar overkomt, maar oefent invloed uit en vaart haar eigen koers. Met mijn kennis en expertise binnen de financiële sector van de zorg kan ik een relevante toegevoegde waarde bieden aan Opella. Daarbij kijk ik breder dan de financiële kant. Als ik denk aan goede zorg komt bij mij de opmerking naar boven van een verpleegkundige die een kennis van mij verzorgde. Zij typeerde goede zorg als 'het ontdekken van de vraag achter de vraag'. Naast het verlenen van professionele zorg is ruimte voor persoonlijke aandacht daarbij onmisbaar. Ik sluit mij daar geheel bij aan."

 

Jan Willem is in het dagelijks leven manager Control bij revalidatiecentrum Klimmendaal.
Aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht: financiën en control (lid auditcommissie)

 

Daniëlle Woestenberg, lid Raad van Toezicht
"Opella is een organisatie van mensen. Van mannen en vrouwen. Van mensen in verschillende levensfasen, van verschillend opleidingsniveau, met een andere religieuze achtergrond en hoe meer verschillend mensen ook kunnen zijn. Ik zie dat zelf letterlijk enigszins op afstand aan. Als Kempische dame met een academische juridische, bestuurskundige en theologische achtergrond heb ik een bijzondere interesse in identiteitsvraagstukken.
Een lid van een Raad van Toezicht is ook figuurlijk op afstand betrokken bij cliënten. Als het allemaal goed gaat, merkt een cliënt niets van ons werk. Dan doen wij het goed. Mijn aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht zijn desalniettemin wel van directe invloed op de levenssfeer van u als cliënt. Deze aandachtsgebieden zijn identiteit en juridische zaken.
Ik zie mijn betrokkenheid bij u door binnen de Raad van Toezicht aandacht te vragen voor identiteit en respect voor diversiteit. Ik zie daarbij als voordeel dat mijn roots elders liggen, waardoor vanzelfsprekendheden binnen de organisatie en deze regio, door mij niet altijd als logisch worden ervaren. Deze zaken zijn bespreekbaar binnen onze Raad, zoals deze ook bespreekbaar zijn binnen alle gelederen van de organisatie. De aandacht voor identiteitsvraagstukken combineer ik met een kritisch oog op de juridische zaken zoals reglementen, statuten en beleidsafspraken. Goede regels en afspraken, die knellen niet, die dragen bij aan een plezierigere leefomgeving. Daar bent u als cliënt bij gebaat."

 

Organogram

Secretariaat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Postbus 677, 6710 BR Ede
E-mail: secretariaatopella@opella.nl