Bestuur en organisatie

Niemand hoeft zo kwetsbaar te zijn dat je volkomen afhankelijk bent. Het gaat erom dat als je handicaps in je leven hebt jijzelf, naasten of professionals het mogelijk maken dat je je zelfstandigheid zoveel mogelijk behoudt. Als het om het nabij zijn van mensen gaat, zie ik dat als een rode draad in mijn loopbaan. Begonnen als 16-jarige in een verpleeghuis voor dementerenden, vakantiewerk, heb ik altijd de kans-kant gezien van mensen. Ik kan echt boos worden als mensen vanwege een ziekte of handicap weg worden gezet of minder serieus genomen. Het professioneel aanbieden van zorg en diensten vraagt vooral om het zo eenvoudig mogelijk aanbieden. Niet de klant is complex, wij van de zorg maken het te vaak complex. Eenvoud voor de klant betekent ook dat de klant zo veel mogelijk zelf keuzen kan maken. Laatst sprak ik een hoogbejaarde man die een kop koffie dronk in een van onze restaurants. Hij wist niet wie ik was. Hij vertelde me met tranen in z’n ogen hoe hij na jaren van geworstel erg genoot van de passende oplossingen die nu gevonden waren voor zijn ernstige zieke vrouw en hem, zodat ze toch nog heel veel samen konden doen. Daar gaat het om, voor mij een blijvende drijfveer.

 

Kars Hazelaar, bestuurder


Elke zorgdienstverlener zegt de klant centraal te stellen, maar om dat écht te doen, vraagt lef en durf. De huidige financiering en verantwoording stimuleren dit nog niet. De druk op de betaalbaarheid van zorg, krapte op de arbeidsmarkt en een nieuwe generatie ouderen vragen om de zorg en ondersteuning anders aan te pakken. Domeinoverstijgend werken is het antwoord hierop, van Opella en ook van mij persoonlijk. De klant en zijn behoeftes staan echt centraal. Samen met naasten, met eigen collega’s, maar ook professionals van andere organisaties de zorg en ondersteuning leveren die past. Het is mijn missie om met mijn brede ervaring in de zorg dit succesvol door te voeren. En hierbij goed gebruik te maken van technologie, zonder te vergeten dat het mensenwerk blijft. Samen met Kars Hazelaar en mijn andere collega’s wil ik zo Opella tot een koploper laten zijn in de vernieuwing van zorg.

Ineke Wever, bestuurder

 

Opella heeft ook een Raad van Toezicht


Kees Slingerland, voorzitter


Mijn roots liggen in de zorg, ik heb 8 jaar in een ziekenhuis gewerkt en 8 jaar als ambulanceverpleegkundige. Ik weet hoe belangrijk het is om voldoende handen aan het bed te hebben. Handen die de juiste zorg op het juiste moment kunnen geven. Dit kan je alleen maar realiseren door goed te luisteren naar de cliënt. Door goed te luisteren weet je wat de cliënt nodig heeft. De tijd is voorbij dat het behandelteam de cliënt vertelt wat het juiste voor haar is, de cliënt zelf moet een van de belangrijkste leden van dit team zijn.
Gert-Jo van Doornik, lid

In 2001 werd mijn vader,die Alzheimer had, met spoed in een verpleeghuis opgenomen. Een grote teleurstelling dat het thuis niet meer ging, maar al snel ook een grote opluchting omdat hij in vertrouwde handen was. Zorgen voor iemand is betekenisvol werk, of het nu door vrijwilligers of door professionals gebeurt. In mijn dagelijks werk, ik ben verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling bij een zorgorganisatie in Amsterdam, zie ik hoe mooi het werk is, en ook hoeveel uitdagingen er zijn. Ook bij Opella draag ik graag een steentje bij om mee te denken hoe zorg nu en in de toekomst er uit kan zien.
Sander Datema, lid


Opella is een organisatie van mensen. Van mannen en vrouwen. Van mensen in verschillende levensfasen, van verschillend opleidingsniveau, met een andere religieuze achtergrond en hoe meer verschillend mensen ook kunnen zijn.

Ik zie dat zelf letterlijk enigszins op afstand aan. Als Kempische dame met een academische juridische, bestuurskundige en theologische achtergrond heb ik een bijzondere interesse in identiteitsvraagstukken.

Een lid van een Raad van Toezicht is ook figuurlijk op afstand betrokken bij cliënten. Als het allemaal goed gaat, merkt een cliënt niets van ons werk. Dan doen wij het goed. Mijn aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht zijn desalniettemin wel van directe invloed op de levenssfeer van u als cliënt. Deze aandachtsgebieden zijn identiteit en juridische zaken.

Ik zie mijn betrokkenheid bij u door binnen de Raad van Toezicht aandacht te vragen voor identiteit en respect voor diversiteit. Ik zie daarbij als voordeel dat mijn roots elders liggen, waardoor vanzelfsprekendheden binnen de organisatie en deze regio, door mij niet altijd als logisch worden ervaren. Deze zaken zijn bespreekbaar binnen onze Raad, zoals deze ook bespreekbaar zijn binnen alle gelederen van de organisatie. De aandacht voor identiteitsvraagstukken combineer ik met een kritisch oog op de juridische zaken zoals reglementen, statuten en beleidsafspraken. Goede regels en afspraken, die knellen niet, die dragen bij aan een plezierigere leefomgeving. Daar bent u als cliënt bij gebaat.
Daniëlle van Lith-Woestenberg, lid

 

Opella staat voor kleine dienst, voor omzien voor
elkaar en daarin altijd
in verbinding blijven met elkaar. We gaan het lastige gesprek daarbij niet uit de weg. Dat vind ik belangrijk; in de zorg zijn zulke diverse persoonlijke en organisatiebelangen. En die worden continu afgewogen en besproken.

Ieder mens staat zelf aan het roer van zijn of haar eigen leven als cliënt, mantelzorger en medewerker. De begeleiding en zorg moeten daarbij aansluiten. Dan heb je, voor mijn gevoel, ook persoonlijke meerwaarde, ook als het een kleine dienst is of de afhankelijkheid van zorg verder toeneemt. We organiseren de zorg zoveel mogelijk zoals thuis. Dat past goed bij mijn persoonlijke drijfveren. De aandacht hiervoor is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader was arts, internist; mijn moeder gaf als lerares omgangskunde en maatschappijleer. 

Als toezichthouder bij Opella wil ik graag de verbinding versterken. Verbinding in het team als Raad van Toezicht, verbinding met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, de verbinding met de professionele praktijk. Als lid van de auditcommissie probeer ik daarin met brede blik te kijken, zodat Opella een financieel gezonde organisatie en goed werkgever is en de hoge standaarden en scores voor klanttevredenheid behoudt.
Karlijn Hillen, lid

Secretariaat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Marjanne Lafère, secretaresse
Postbus 677, 6710 BR Ede
E-mail: secretariaatopella@opella.nl