Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Samen veerkrachtig in 2021: Opella publiceert jaarverslag

Opella liet ook in 2021 zien snel te kunnen schakelen en adequaat te kunnen inspelen op ingrijpende gebeurtenissen, zoals corona. Dat blijkt uit het jaarverslag. We toonden veerkracht in het bieden van zorg en hulp aan klanten. Medewerkers steunden elkaar en hielpen elkaar, zodat Opella klanten zo goed mogelijk kon blijven helpen.

Opella bleef in 2021 domeinoverstijgend werken. Professionaliteit en de klant kennen als mens zijn het uitgangspunt. Opella heeft een breed aanbod aan ketenzorg. Bijvoorbeeld wijkverpleging, verpleeg(huis)zorg, revalidatie, dagbesteding, observatie, hulp bij het huishouden, begeleiding en zorg in de laatste levensfase. We lieten in 2021 met onze domeinoverstijgende aanpak zien dat kwetsbare ouderen (en hun naasten) langer het leven kunnen blijven leven zoals zij dat willen. Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS bevestigde nog eens dat het succes van deze werkwijze ook leidt tot besparingen. 

Gemotiveerde professionals
De kracht van Opella zit in haar medewerkers. Het aantrekken en behouden van gemotiveerde professionals staat dan ook centraal. De advies- en medezeggenschapsraden van Opella sloten samen met bestuur een convenant voor het behoud van medewerkers. Opella verrijkte haar opleidingsbeleid voor verzorgenden, verpleegkundigen en zij-instromers. Dit deden we in samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei, Christelijke Hogeschool Ede, ziekenhuis Rijnstate en ziekenhuis Rivierenland. Opella bouwt expliciet aan een cultuur waar mensen graag werken, waar mensen zich veilig voelen en zich gekend en gewaardeerd voelen.

Coronavirus
In januari 2021 vond bij Opella de coronavaccinatie plaats van de eerste verpleeghuisbewoner in Nederland, in het bijzijn van minister en media. Opella kon gedurende het jaar snel schakelen en inspelen op alle scenario’s bij het coronavirus. Dat nam niet weg dat de druk op Opellamedewerkers door corona in de loop van het jaar steeds groter werd. Veel teams stonden onder enorme druk om beschikbaar en bereikbaar te zijn en extra diensten te draaien. Opella startte een organisatiebrede flexibele noodinzet. Daarbij konden medewerkers zelf aangeven wanneer zij beschikbaar waren om bij nood in te springen in een ander team. Corona ging niemand in de koude kleren zitten. Een ondersteuningsteam van betrokken collega’s bood medewerkers een luisterend oor.

Opella blijft in de regio Gelderse Vallei als netwerk- en ketenorganisatie volledig gericht op domeinoverstijgend werken. Om klanten op de best mogelijk manier zorg en welzijn te bieden. Bekijk het jaarverslag van Opella ‘Samen veerkrachtig in 2021’