Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Medewerkers Opella en gemeente Ede

Visie op ouderenzorg in gemeente Ede

De gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en vijf aanbieders voor langdurige ouderenzorg (Opella, Vilente, Icare, Bethanië en Het Maanderzand) hebben een gemeenschappelijke visie op de langdurige ouderenzorg opgesteld. De visie en koersbepaling voor de toekomst zijn tot stand gekomen op basis van gedeelde waarden die recht doen aan ieders eigenheid. De visie is verwoord in een statement dat op maandag 13 maart 2017 door de deelnemers is ondertekend.

Statement

De ontwikkeling van een gezamenlijke visie komt voort uit een vraag van zorgkantoor Menzis aan de gemeente Ede. Een vraag om gezamenlijk een visie op te stellen gericht op de capaciteit voor wonen bij de zorgorganisaties. Een gezamenlijke visie kan ondersteunend werken in de samenwerking tussen betrokken organisaties. Met het statement onderschrijven de partners dat zij de woonomgeving van ouderen belangrijk vinden. Het is van belang dat ouderen in een omgeving wonen waar aandacht is voor hun mogelijkheden en beperkingen. Wethouder Ligtelijn-Bruins stelt dat “er geen onderscheid mag zijn tussen intramuraal (zorgorganisatie) of thuis wonen. In beide situaties gaat het om het thuis van de oudere. We zetten in op het versterken van het welbevinden van de ouderen.”

De ondertekenaars willen met het statement een duidelijk punt maken. Ouderen kunnen zelfstandig zijn en moeten zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de dienstverlening de ouderen regie geeft, stimuleert en faciliteert zodat zij hun eigen weg kunnen kiezen. Het bieden van maatwerk staat daarbij voorop. Ouderen moeten een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning of zorg door hulpverleners naar eigen keuze.

Commitment

Alle partijen hebben aangeven zich te verbinden aan de inhoud van het statement. In de toekomst worden nieuwe aanbieders gevraagd hetzelfde te doen. De ondertekenaars blijven de ontwikkeling in de vraag naar verpleeghuiszorg volgen. Ze verwachten dat de behoefte aan zelfstandige woonvormen met zorg toeneemt. Dit kan leiden tot nieuwe varianten van beschut en zelfstandig wonen. Tegelijkertijd gaan zij ervan uit dat er ook behoefte blijft bestaan aan intramurale woonvoorzieningen.

Meer informatie over de zelfstandige seniorenappartementen met zorg vindt u op onze website.