Naar homepage
Naar homepage

Praktische vragen over Wonen bij Opella

Waardevolle spullen

We adviseren u geen of weinig waardevolle zaken en dure sieraden mee te nemen. Goede voorzorgen ten spijt kan het helaas gebeuren dat persoonlijke bezittingen als sieraden en geld zoekraken. Voor eventuele vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Tenzij deze vermissing of beschadiging duidelijk aanwijsbaar door ons is veroorzaakt. Wilt u geen risico lopen, dan kunt u waardevolle zaken en dure sieraden beter elders onderbrengen.

Wordt mijn was verzorgd?

Opella levert de handdoeken en het beddengoed en verzorgt hiervan ook de was. Het wassen van uw persoonlijke kleding verzorgt Opella niet. Uw naasten kunnen de was voor u doen. Of u kunt alleen uw boven- of onderkleding via Opella laten wassen. Of u kunt al uw kleding door ons laten wassen. De was wordt dan uitbesteedt aan de wasserij. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Blijf ik zelf verantwoordelijk voor mijn verzekeringen?

De verhuizing naar een woning van Opella heeft geen invloed op uw ziektekostenverzekering. U blijft gewoon verzekerd tegen ziektekosten.

Opella heeft een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering afgesloten voor bewoners. Per klant is de inboedel verzekerd voor € 10.000. Voor zeer waardevolle bezittingen dient u zich bij te verzekeren.
Bent u bewoner van een aanleunwoning, dan sluit u zelf een WA-verzekering af. De inboedel is via Opella verzekerd voor een bedrag van € 25000 per woning. Deze verzekering is opgenomen in de servicekosten.

Uiteraard gaan onze medewerkers zorgvuldig om met uw spullen. Als een medewerker onverhoopt schade bij u veroorzaakt, dan is Opella daarvoor verzekerd. Wij verzoeken u schade binnen 24 uur bij de zorgondernemer te melden.

Mag ik mijn huisdier meenemen?

Bij De Baronie, Machtella, Metje en Torckdael zijn huisdieren niet toegestaan.
Naar De Honskamp en De Nudehof kunt u uw huisdier meenemen als u zelf voor uw huisdier kunt zorgen.
Wilt u uw huisdier meenemen naar locatie Walraven, dan gaan we daarover graag met u in gesprek.

Waar mag ik roken?

In de Nederlandse wet is vastgelegd dat in openbare gebouwen niet mag worden gerookt. Niet-rokende mensen mogen niet worden blootgesteld aan tabaksrook. U en/of uw bezoek mogen roken op de daarvoor bestemde ruimten binnen de locatie.
Voor woon- en zorgcentrum De Nudehof betekent dit dat u in uw eigen appartement mag roken. U wordt vriendelijk verzocht niet te roken op het moment dat een medewerker van Opella bij u werkzaamheden moet verrichten. U en/of uw bezoek kunnen ook buiten roken en er is een rookkamer.

Hoe zit het met de maaltijden?

Alle maaltijden worden verzorgd door Opella. De maaltijden worden zorgvuldig samengesteld volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Wie regelt mijn medicijnen?

Als u medicijnen gebruikt, dan zorgen de woonbegeleiders of behandelaars voor het toedienen van medicijnen, tenzij u dit zelf kunt. Samen met de woonbegeleiders en de specialist ouderengeneeskunde wordt bepaald wat u nog zelf kan.

Wie is mijn huisarts?

Wanneer u bij ons komt wonen wordt de specialist ouderengeneeskunde van Opella uw behandelend arts. De specialist ouderengeneeskunde vervangt vanaf dat moment uw huisarts.

Uitzondering is woon- en zorgcentrum De Nudehof. Had u voordat u naar het woon- en zorgcentrum verhuisde een huisarts in Wageningen? Dan kunt u bij uw huisarts patiënt blijven. Is dat niet het geval, dan stapt u over naar een huisarts in de buurt van het woon- en zorgcentrum. Een huisarts moet in geval van spoed namelijk binnen tien minuten bij u kunnen zijn. Uw eerstverantwoordelijk verzorgende kan u informeren over de mogelijkheden. U neemt vervolgens zelf contact op met de praktijk van uw keuze.

Wie is de tandarts?

Opella regelt voor u de tandheelkundige zorg. Wij hebben een eigen tandarts en mondhygiënist. Uw eerstverantwoordelijk woonbegeleider zorgt ervoor dat u regelmatig de tandarts bezoekt.

Uitzondering is woon- en zorgcentrum De Nudehof: u bent zelf verantwoordelijk voor uw tandheelkundige zorg.

Hoe zit het met mijn identiteitsbewijs?

U bent zelf verantwoordelijk voor het bezit van een geldig identiteitsbewijs.

Kan ik intern verhuizen?

Wanneer u graag intern wilt verhuizen, kunt u dat aangeven bij uw eerstverantwoordelijk woonbegeleider. De mogelijkheden worden dan met u besproken. De kosten voor de verhuizing worden dan door u betaald.

Hoe gaat het als ik vertrek?

Vanaf de dag dat u uw appartement/kamer verlaat, heeft u zeven dagen beschikbaar om deze leeg op te leveren. Dat zijn namelijk de dagen die Opella vanuit de overheid vergoed krijgt. Heeft u meer tijd nodig voor de oplevering? Dat is mogelijk tegen betaling. Uw evw’er kan u hier meer over vertellen.

Bij overlijden gelden dezelfde afspraken voor het opleveren van een appartement.

Wat is een wettelijk vertegenwoordiger?

Er komt een moment dat iemand met een chronische ziekte niet meer zelf zijn eigen belangen kan behartigen. Dan is hij of zij ook niet meer in staat om medische beslissingen te nemen. Medische beslissingen moeten dan door iemand anders worden genomen. Een vertegenwoordiger behartigt de belangen van iemand die dit zelf niet meer kan. Denk er daarom tijdig over na wie kan optreden als vertegenwoordiger en leg dit vast in een volmacht of levenstestament.

Wij stellen het op prijs als één persoon namens uw familie en vrienden optreedt als uw contactpersoon, als uw vertegenwoordiger. Uiteraard bent u zelf voor ons de eerst aangewezen gesprekspartner. Bent u niet of ten dele in staat om voor uw belangen op te komen? Dan is uw vertegenwoordiger voor ons het eerste aanspreekpunt.

Het kan voorkomen dat iemand niet meer zelf zijn financiële zaken kan regelen of geen handtekening meer kan zetten. Dan moet een ander deze zaken overnemen. In tegenstelling tot bij medische beslissingen, moet vertegenwoordiging voor financiële zaken altijd worden vastgelegd. Hiervoor bestaan verschillende rechtsvormen, waaronder bewindvoering en curatele. Een bewindvoerder of curator handelt in de naam van de persoon, onder toezicht van een kantonrechter.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222