Praktische vragen over Wonen bij Opella

Waardevolle spullen

We adviseren u geen of weinig waardevolle zaken en dure sieraden mee te nemen. Goede voorzorgen ten spijt kan het helaas gebeuren dat persoonlijke bezittingen als sieraden en geld zoekraken. Voor eventuele vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Tenzij deze vermissing of beschadiging duidelijk aanwijsbaar door ons is veroorzaakt. Wilt u geen risico lopen, dan kunt u waardevolle zaken en dure sieraden beter elders onderbrengen.

Wordt mijn was verzorgd?

Opella levert de handdoeken en het beddengoed en verzorgt hiervan ook de was. Het wassen van uw persoonlijke kleding verzorgt Opella niet. Uw naasten kunnen de was voor u doen. Of u kunt alleen uw boven- of onderkleding via Opella laten wassen. Of u kunt al uw kleding door ons laten wassen. De was wordt dan uitbesteedt aan de wasserij. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening

Blijf ik zelf verantwoordelijk voor mijn verzekeringen?

De verhuizing naar een woning van Opella heeft geen invloed op uw zorgverzekering. U blijft gewoon verzekerd tegen zorgkosten. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over uw aanvullende verzekering. Sommige zorg uit de aanvullende verzekering - zoals tandartszorg - is onderdeel van uw zorg binnen het verpleeghuis. Dat geldt echter niet voor alle zorg die wordt gedekt door een aanvullende verzekering. Uw zorgverzekeraar kan met u meekijken wat in uw situatie een verstandige keuze is met betrekking tot uw aanvullende verzekering.

Opella heeft een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering afgesloten voor bewoners. Per klant is de inboedel verzekerd voor € 10.000. Voor zeer waardevolle bezittingen dient u zich bij te verzekeren.
Bent u bewoner van een aanleunwoning, dan sluit u zelf een WA-verzekering af. De inboedel is via Opella verzekerd voor een bedrag van € 25000 per woning. Deze verzekering is opgenomen in de servicekosten.

Uiteraard gaan onze medewerkers zorgvuldig om met uw spullen. Als een medewerker onverhoopt schade bij u veroorzaakt, dan is Opella daarvoor verzekerd. Wij verzoeken u schade binnen 24 uur bij de zorgondernemer te melden.

Mag ik mijn huisdier meenemen?

Bij De Baronie, Machtella, Metje en Torckdael zijn huisdieren niet toegestaan.
Naar De Honskamp kunt u uw huisdier meenemen als u zelf voor uw huisdier kunt zorgen.
Wilt u uw huisdier meenemen naar locatie Walraven, dan gaan we daarover graag met u in gesprek.

Waar mag ik roken?

In de Nederlandse wet is vastgelegd dat in openbare gebouwen niet mag worden gerookt. Niet-rokende mensen mogen niet worden blootgesteld aan tabaksrook. U en/of uw bezoek mogen roken op de daarvoor bestemde plekken buiten de locatie.

Hoe zit het met de maaltijden?

Alle maaltijden worden verzorgd door Opella. De maaltijden worden zorgvuldig samengesteld volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Wie regelt mijn medicijnen?

Als u medicijnen gebruikt, dan zorgen de woonbegeleiders of behandelaars voor het toedienen van medicijnen, tenzij u dit zelf kunt. Samen met de woonbegeleiders en de specialist ouderengeneeskunde wordt bepaald wat u nog zelf kan.

Wie is mijn huisarts?

Wanneer u bij ons komt wonen wordt de specialist ouderengeneeskunde van Opella uw behandelend arts. De specialist ouderengeneeskunde vervangt vanaf dat moment uw huisarts.

Wie is de tandarts?

Opella regelt voor u de tandheelkundige zorg. Wij hebben een eigen tandarts en mondhygiënist. Uw eerstverantwoordelijk woonbegeleider zorgt ervoor dat u regelmatig de tandarts bezoekt.

Hoe zit het met mijn identiteitsbewijs?

U bent zelf verantwoordelijk voor het bezit van een geldig identiteitsbewijs.

Hoe gaat het als ik vertrek?

Vanaf de dag dat u uw appartement/kamer verlaat, heeft u zeven dagen beschikbaar om deze leeg op te leveren. Dat zijn namelijk de dagen die Opella vanuit de overheid vergoed krijgt. Heeft u meer tijd nodig voor de oplevering? Dat is mogelijk tegen betaling. Uw evw’er kan u hier meer over vertellen.

Bij overlijden gelden dezelfde afspraken voor het opleveren van een appartement.

Wat is een wettelijk vertegenwoordiger?

Er komt een moment dat iemand met een chronische ziekte niet meer zelf zijn eigen belangen kan behartigen. Dan is hij of zij ook niet meer in staat om medische beslissingen te nemen. Medische beslissingen moeten dan door iemand anders worden genomen. Een vertegenwoordiger behartigt de belangen van iemand die dit zelf niet meer kan. Denk er daarom tijdig over na wie kan optreden als vertegenwoordiger en leg dit vast in een volmacht of levenstestament.

Wij stellen het op prijs als één persoon namens uw familie en vrienden optreedt als uw contactpersoon, als uw vertegenwoordiger. Uiteraard bent u zelf voor ons de eerst aangewezen gesprekspartner. Bent u niet of ten dele in staat om voor uw belangen op te komen? Dan is uw vertegenwoordiger voor ons het eerste aanspreekpunt.

Het kan voorkomen dat iemand niet meer zelf zijn financiële zaken kan regelen of geen handtekening meer kan zetten. Dan moet een ander deze zaken overnemen. In tegenstelling tot bij medische beslissingen, moet vertegenwoordiging voor financiële zaken altijd worden vastgelegd. Hiervoor bestaan verschillende rechtsvormen, waaronder bewindvoering en curatele. Een bewindvoerder of curator handelt in de naam van de persoon, onder toezicht van een kantonrechter.

Welk medisch-ethisch beleid heeft Opella?

In de verpleeghuizen is de arts ouderengeneeskunde van Opella de medisch eindverantwoordelijke voor de behandeling. Dit betekent dat u uw wensen en opvattingen rondom uw medische behandeling en zorgverlening met hem/haar bespreekt. U kunt de afspraken die u maakt, laten vastleggen in uw zorgdossier.

Opella respecteert uw keuzes, maar hanteert grenzen bij de uitvoering daarvan. Voor medisch-ethisch handelen betekent dit onder meer dat medewerkers geen assistentie verlenen bij de uitvoering van een euthanasieverzoek.

Wat is het reanimatiebeleid van Opella?

Reanimatie is de behandeling van een acute stilstand van de bloedcirculatie of de ademhaling. Hier maakt tenminste hartmassage en/of beademing deel van uit. Als klant van Opella beslist u zelf of u wilt worden gereanimeerd als zo’n situatie zich voordoet. Kunt u zelf de keus niet aangeven, dan neemt uw wettelijk vertegenwoordiger de beslissing.

Bij Opella geldt dat wij u reanimeren. Tenzij u een rechtsgeldig niet-reanimerenmedaillon draagt en/of uw niet-reanimatiewens is vastgelegd in een ondertekend zorgplan.
Woont u in een kleinschalige woning van Opella of op een verpleegafdeling? Dan bespreekt de specialist ouderengeneeskunde met u uw wensen rondom reanimatie.
Woont u zelfstandig? Dan bespreekt u uw wensen rondom reanimatie met uw huisarts. Uw reanimatiewens leggen we vast in het zorgplan, dat door u wordt ondertekend.

Een rechtsgeldig medaillon koopt u bij de Patiëntenfederatie Nederland (https://www.patientenfederatie.nl/niet-reanimerenpenning). Als u een niet-reanimerenmedaillon wilt dragen, dan schaft u het zelf aan.

Opella volgt voor haar reanimatiebeleid de landelijke afspraken rondom reanimatie. Ook voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers hanteren we dit reanimatiebeleid.

Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers zijn een erg belangrijke speler in de dienstverlening aan klanten. Niet als beroepsmatige zorgverleners, maar als naasten die vanuit een persoonlijke relatie ondersteuning willen bieden. Het is ook vanuit die gedachte dat we niet van mantelzorgers spreken maar van naasten.
Onze ambitie is om het mogelijk te maken dat mensen op hun eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen. Dat begint thuis, ook als de zorg wat complexer wordt, maar ook in het verpleeghuis of in de revalidatie. Dat doen we door oog te hebben voor onze (kwetsbare) klanten en hun naasten. Wij staan ook open voor al hun vragen.

Daarbij focussen we ons op de volgende terreinen:
1. ‘Zien’ en erkennen van naasten als onlosmakelijk deel van het klantsysteem.
2. Versterken van de positie van naasten.
3. Samenwerken formele en informele zorg.
4. Ondersteunen op maat.

De volledige notitie van ons mantelzorgbeleid leest u hier.

Hoe gaat Opella om met mijn privacy?

Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij veel persoonlijke gegevens van u nodig. Uw privacy beschermen wij hierbij. We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Meer informatie hierover vindt u in het privacyreglement.

Weigeren of stopzetten van de zorg

Opella verleent altijd zorg, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om klanten niet aan te nemen. Opella verleent ook geen zorg aan klanten die niet voldoen aan de landelijke criteria. Dit wordt per persoon bekeken.

Omstandigheden die tot het weigeren of beëindigen van zorg kunnen leiden zijn:

  • De lichamelijke belasting voor de zorgverlener is groter dan volgens de afspraken aanvaardbaar wordt geacht. (Dit is alleen van toepassing voor de extramurale zorg). Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de praktijkregels voor de thuiszorg en neergelegd in het formulier Arbocheck (zorgdossier).  
  • De hygiënische omstandigheden zijn van dien aard dat het ernstige gezondheidsrisico’s oplevert voor de zorgverlener.
  • De zorg kan niet meer op verantwoorde wijze worden verleend. De veiligheid van de klant en zijn omgeving is in het geding.
  • De persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener is in gevaar.
  • De klant uit discriminerende opmerkingen ten aanzien van de zorgverlener op grond van bijvoorbeeld huidskleur, geslacht of geloof.

Voldoet een situatie aan tenminste één van deze omstandigheden? Wanneer de klant weigert mee te werken aan verbetering van de situatie wordt de zorg beëindigd.

Hoe kan ik mijn waardering uiten voor medewerkers of vrijwilligers?

Een woord van waardering doet iedereen goed. Wij vragen u uw waardering voor medewerkers niet te uiten in de vorm van cadeaus. Via een wettelijke regeling is het hen namelijk verboden geschenken of beloningen aan te nemen. Wilt u toch een blijk van waardering geven? Dan kunt u dat doen door het steunen van de Stichting Vrienden van Opella.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222