Toelichting Privacyreglement Persoonsgegevens

In dit document wordt een toelichting gegeven op het Privacyreglement. 

De volledige tekst van het privacyreglement vindt u hier.

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘de AVG’) van kracht geworden in Europa. De AVG verplicht organisaties op een veilige wijze met persoonsgegevens om te gaan en dat ook vast te leggen. Opella heeft procedures en regels voor de omgang met persoonsgegevens. Op welke wijze Opella dat doet is vastgelegd in dit privacyreglement. Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Opella van klanten verwerkt.

Opella verwerkt persoonsgegevens

Als u zorg en dienstverlening afneemt bij Opella dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens vragen wij aan u of aan uw vertegenwoordiger. Als wij gegevens over u van anderen krijgen dan laten we u dat weten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het kunnen uitvoeren van onze diensten aan u. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we nodig hebben.

Toegang tot uw gegevens

Wie binnen Opella toegang tot uw gegevens heeft hebben we nauwkeurig met elkaar afgesproken. De bevoegdheden zijn ingericht zodat zo min mogelijk personen toegang hebben tot uw gegevens: als het niet nodig is voor de taak, zijn uw gegevens niet toegankelijk. Soms geven wij uw gegevens aan anderen door. Bijvoorbeeld aan uw verzekering. Dat doen we altijd op de wijze waarop dat is toegestaan of verplicht is. Wanneer we gegevens aan personen buiten Opella of aan andere instellingen doorgeven, dan vragen we daarvoor uw toestemming, tenzij die doorgifte gebeurt op basis van een wettelijke plicht van Opella.

Beveiliging

Opella heeft maatregelen genomen die er voor zorgen dat uw gegevens veilig zijn in het netwerk van Opella. Hierbij kunt u denken aan fysieke beveiliging maar natuurlijk ook aan beveiligde computersystemen. Personen die toegang hebben tot programma’s waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, kunnen dat alleen met een wachtwoord. Vanzelfsprekend zijn de computersystemen van Opella goed beveiligd tegen indringers van buiten en virussen.

Bewaartermijnen en verwijdering van persoonsgegevens

Van alle gegevens is vastgelegd hoe lang deze bewaard mogen of moeten worden. Om die termijn te bepalen gaan we uit van wettelijke voorschriften voor minimale- en van maximale termijnen. Ook kan het zijn dat we zelf een bewaartermijn kiezen op grond van het belang dat Opella aan het bewaren van gegevens hecht. Uw medisch dossier bewaart Opella tot 15 jaar nadat de zorg aan u is beëindigd.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u verschillende rechten. U kunt bijvoorbeeld vragen welke gegevens van u bij Opella worden verwerkt of om inzage in die gegevens. Inzage kunnen we u geven door u die gegevens toe te sturen of door samen met u in ons computersysteem te kijken. Ook kunt u ons vragen gegevens te rectificeren of te wijzigen. Een meer omvattend recht is het recht op het wissen van uw gegevens. U krijgt binnen één maand na uw verzoek daarover een gemotiveerd besluit. Wissen van gegevens is niet in alle gevallen mogelijk omdat Opella wettelijke bewaarplichten heeft of andere redenen die voor Opella belangrijk zijn om uw gegevens te bewaren.
Van deze rechten op grond van de AVG kunt u gebruik maken door een verzoek in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming (FG) van Opella.

Vragen

Als u vragen heeft over de omgang van Opella met uw persoonsgegevens kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon van Opella, het servicepunt van Opella of bij de functionaris gegevensbescherming.

Klacht

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de manier waarop Opella met uw gegevens omgaat of reageert op een verzoek. In dat geval kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Deze is binnen Opella de toezichthouder. U kunt deze bereiken via fg@opella.nl.

U mag een klacht of vraag ook per post sturen:
VERTROUWELIJK
Opella / functionaris gegevensbescherming
Postbus 677
6710 BR EDE

De functionaris gegevensbescherming is wettelijk gebonden aan geheimhouding.
U kunt zich ook altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.