blog Andries

Pesten: een onzichtbaar litteken

Geschreven door: Andries Kuiper, Schoolmaatschappelijk werker Opella/CJG Ede

Ik kom bij de ouders van Anton, hij is 10 jaar oud. Zijn ouders geven aan dat hij veel gepest is en wordt en moeite heeft om naar school te gaan. Ik besluit met Anton en zijn ouders een hulpverleningstraject op te starten. Ik neem hier de school ook in mee.

Het verschil tussen pesten en plagen

Pesten en plagen zijn problemen in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar ook op het werk, online en onder ouderen wordt gepest. Kinderen kunnen zowel slachtoffer als dader zijn en de gevolgen kunnen vernietigend zijn op zowel fysiek als emotioneel gebied. Het is heel belangrijk dat de school en ouders samenwerken om dit aan te pakken en een veilige en ondersteunende omgeving voor alle kinderen te bieden.

Wat is het verschil tussen pesten en plagen? Plagen is vaak onschuldig, kinderen dagen elkaar licht uit zonder kwade bedoelingen. Pesten is herhaaldelijk en opzettelijk gedrag met de bedoeling om macht en controle over de ander uit te oefenen. Scholen hebben hier duidelijke omschrijvingen voor om dit onderscheid te zien. Sinds 2014 is ook de IB-er en/of vertrouwenspersoon wettelijk aanspreekpunt op school. Effectief bij de aanpak is bewustwording. Kinderen leren hoe ze met empathie en respect omgaan met elkaar. Voorlichting door leerkrachten en ouders kunnen kinderen de ruimte geven zich uit te spreken bij pestgedrag. Kinderen moeten kunnen melden zonder angst voor straf, zo nodig anoniem. Leerkrachten en school moeten snel en nauwkeurig reageren op meldingen en er iets mee doen.

Pesten is herhaaldelijk en opzettelijk gedrag met de bedoeling om macht en controle over de ander uit te oefenen.


Ouderbetrokkenheid is van belang. Als ouders op de hoogte zijn, kunnen zij één front met school vormen tegen pestgedrag. Het is ook belangrijk dat daders van pesten begrijpen waarom ze dit gedrag vertonen. Soms zijn ze zelf slachtoffer van omstandigheden thuis of op andere plekken, maar dat rechtvaardigt nog niet wat ze doen. Ze zullen hier ook hulp bij nodig hebben, zodat ze inzicht krijgen in hun gedrag.

Hoe is het nu met Anton?

Ik heb er met Anton over gesproken en hij doet nu mee aan een weerbaarheidstraining kr8kidzz. Ik heb ook nog wat gesprekjes met hem om zijn zelfvertrouwen te vergroten en om beter aansluiting te vinden bij zijn klasgenoten. Op school hebben we er met ouders en de leerkracht en IB-er over gepraat. Vanuit het samenwerkingsverband van school is er nu een programma in de klas opgezet dat gericht is op goede omgang met elkaar. De sfeer is gelukkig al snel verbeterd.

Tip: maak het bespreekbaar naar school, praat erover met je kind, geef je kind passend advies hoe het kan omgaan met de situatie. Probeer als ouders rustig te blijven, er zit vaak een reden achter het gedrag van een kind dat pest.

Voor info en hulp:

www.opella.nl 
www.cjgede.nl 
www.eclg.nl
www.stoppestennu.nl

De namen uit deze blog zijn gefingeerd.

Wat vindt u?

Laat hier uw reactie achter op bovenstaande blog