Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.
Klant met envelop

Maatschappelijke dienstverlening - Volwassenen

Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig bij vragen of problemen? Bijvoorbeeld op het gebied van relaties, geld, wonen, werk, gezondheid of gezin? Doe dan een beroep op onze medewerkers van Maatschappelijke dienstverlening.

We bieden onder meer:

 •  Algemeen maatschappelijk werk: voor kortdurende steun bij problemen, bijvoorbeeld op gebied van relaties, gezin, opvoeding, geld, werk of gezondheid. Als u persoonlijk in gesprek wilt met een onafhankelijk iemand, die met u meedenkt.

 • Financieel coaching: voor inzichtelijke financiën. Wij helpen u om inzicht te krijgen in het uitgavenpatroon en om de administratie op orde te krijgen. Ook kijken we met u naar de mogelijkheden om schulden af te lossen of daar regelingen voor te treffen.
  Zie ook de flyer Financieel coaching

 • Casemanagement dementie: casemanagers dementie bieden thuiswonende ouderen met dementie en hun naaste omgeving ondersteuning en (psychosociale) begeleiding. Zo kunnen mensen thuis blijven wonen, eventueel met inzet van voorzieningen. Er is op dit moment geen wachttijd voor casemanagement dementie.
  Meer informatie vindt u op: www.dementiegeldersevallei.nl of op www.dementieveenendaal.nl

 • Bezoek- en opvangservice: mantelzorg verlenen is een intensieve taak. Het is daarom belangrijk dat u af en toe wat tijd neemt voor uzelf. Onze vrijwilligersbemiddelaar gaat voor u op zoek naar een vrijwilliger die tijdelijk de mantelzorgtaken kan overnemen. Deze vrijwilliger kan u ook gezelschap houden wanneer u er alleen voor staat en afhankelijk bent van zorg.
  Zie ook de folder Bezoek- en opvangservices

 • Cultuurvertalers: in de gemeente Ede zijn drie cultuurvertalers werkzaam die ervoor zorgen dat mensen met een andere culturele achtergrond beter hun weg kunnen vinden en kunnen deelnemen in Nederland.
  Meer informatie over de cultuurvertalers leest u in deze flyer
 • Trainingen in groepsverband:
  Wij bieden een cursus omgaan met dementie. Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in wat dementie voor mensen met een dementie en voor hun mantelzorgers betekent.
man in woonkamer

Waar is Maatschappelijke dienstverlening mogelijk?

Maatschappelijke dienstverlening wordt veelal gegeven in uw eigen woon- of werksituatie. Daarnaast blijft het mogelijk op locatie gesprekken te voeren. Hiervoor worden met u afspraken gemaakt.

Alle vormen van Maatschappelijke dienstverlening zijn mogelijk in de gemeente Ede.

Er is voor Maatschappelijke dienstverlening geen verwijzing van een (huis)arts nodig.

Wat zijn de kosten?

Aan deze diensten zijn voor u meestal geen kosten verbonden. Deze vorm van hulpverlening is mogelijk dankzij subsidie van de gemeente.
Er kan wel sprake zijn van een eigen inkomensafhankelijke bijdrage.
Van deelnemers aan de trainingen sociale vaardigheden wordt een eigen bijdrage voor materiaalkosten gevraagd van 25 euro. Aan de trainingen zelf zijn geen kosten verbonden.

Hoe meld ik me aan voor Maatschappelijke dienstverlening?

U kunt hiervoor contact opnemen met het Opella servicepunt, telefoon 0318 752 222, e-mail servicepunt@opella.nl.

Welke rechten heb ik als klant?

Als u persoonlijke informatie geeft aan een maatschappelijk werker of thuisbegeleider, gelden in onze organisatie de onderstaande afspraken.

 • U hebt het recht te weten welke gegevens wij noteren en waarom. Onze medewerkers kunnen u daarover informeren.
 • U kunt uw dossier inzien na aanvraag bij de maatschappelijk werker of thuisbegeleider.
 • Soms is het wenselijk dat we over uw situatie overleggen met personen buiten de organisatie, bijvoorbeeld de huisarts. De maatschappelijk werker of thuisbegeleider zal u hierover vooraf informeren. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij uw kind, is het belangrijk de hulp goed op elkaar af te stemmen. De Verwijsindex regio de Vallei (ViVallei) is een digitaal systeem. Hierin kunnen professionals een signaal afgeven als zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal afgeven over hetzelfde kind, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Deze contactgegevens komen de hulpverlening ten goede om hulp en zorg op elkaar af te stemmen. Zo kunnen zij samenwerken in de hulpverlening aan kinderen en jongeren. Wordt er een signaal afgegeven over een kind van nul tot zestien jaar in de Verwijsindex? Dan worden de ouders hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht met de reden voor het signaal. Jongeren van zestien jaar en ouder worden zelf geïnformeerd.
 • De persoons- en hulpverleningsgegevens worden zorgvuldig bewaard en beveiligd.
 • Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na afsluiting van de hulpverlening vernietigd.
Hoe zit het met mijn privacy?

Elk probleem en iedere vraag kunt u vertrouwelijk bespreken met uw maatschappelijk werker of thuisbegeleider. Vaak zijn dat hele persoonlijke situaties, waarvan u niet graag wilt dat een ander die te weten komt. Het is daarom goed om te weten dat de medewerkers van Opella Maatschappelijke dienstverlening een beroepsgeheim hebben. Dit houdt in dat zij niet met anderen over u spreken, tenzij u daarvoor toestemming verleent.
Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wij gaan er vanuit dat u ons vanaf het eerste contact toestemming geeft om uw gegevens vast te leggen. Uw privacy beschermen wij hierbij. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de wet Persoonsregistratie.

Wij hebben uw gegevens nodig voor onderstaande zaken.

 • Om te kunnen bepalen of u bij onze organisatie aan het juiste adres bent. Of dat we u voorstellen naar een andere organisatie te gaan.
 • Om een totaalbeeld van u en uw hulpvraag te krijgen en een goed hulpverleningsplan te kunnen maken.
 • Om te verantwoorden waaraan het geld wordt besteed (de gegevens worden anoniem verwerkt). De gemeente Ede subsidieert namelijk ons werk.
 • En om na te gaan of er recht op hulp bestaat. De maatschappelijk werker of thuisbegeleider is verplicht om dit te toetsen.

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222