Naar homepage
Naar homepage
Opella neemt maatregelen in verband met het coronavirus. De actuele informatie vindt u hier.

Klantgerichte ondersteuning en zorg thuis in Renkum

Veel mensen geven de voorkeur aan zelfstandig wonen, waar nodig met zorg en ondersteuning. Mensen hebben dan vaak meerdere vormen van maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig met daarbij verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Gemeente Renkum startte daarom in 2017 de pilot ‘Klantgerichte zorgarrangementen en financiering’ in samenwerking met Opella, Het Schild en Thuiszorg Groot Gelre. De hulpvraag van de klant is het uitgangspunt. Door deze integrale benadering heeft de klant een positiever oordeel over de kwaliteit van zorg.

Een inwoner van Renkum is positief. "Nu ik één hulpverlener heb, is een vertrouwensband ontstaan en is er meer flexibiliteit en afstemming." Mantelzorgers van een andere inwoner vertellen dat door Ondersteuning Thuis ondersteuning en zorg optimaal zijn afgestemd op de mantelzorg. "We kunnen nu beter én zonder overbelast te raken voor moeder zorgen!" Een inwoner meldt: "Er is meer afstemming en overleg vanuit de hulpverleners met mij, mijn partner en tussen hulpverleners onderling."

Veelbelovende resultaten
In de gemeente Renkum verandert Hulp bij het Huishouden naar Ondersteuning Thuis. In deze verandering zijn de ervaringen uit de pilot meegenomen. Hiermee kan de ervaren kwaliteit van ondersteuning en zorg worden verhoogd. Ook kan de klant zelfstandig blijven wonen. Daarmee kan de inzet van duurdere vormen van zorg en ondersteuning worden uitgesteld, verminderd of voorkomen. Door samenwerkende professionals in de ondersteuning en zorg kan er optimaal gebruik worden gemaakt van sociale, verpleegkundige en medische mogelijkheden. De gemeente Renkum, Opella, Het Schild en Thuiszorg Groot Gelre zijn het unaniem eens. De samenwerking op het gebied van Wmo en Zvw vergroot de kwaliteit van thuis wonen. Het samenwerken in het sociaal, verpleegkundig en medisch domein verbeterd hierdoor en werkt en ook nog eens kostenverlagend. Deze manier van samenwerken past goed bij het domeinoverstijgend werken van Opella. Hierbij worden alle financiële middelen zo ingezet dat die zo goed mogelijk de kwaliteit van leven van de klant ondersteunen. 


In Renkum komt een vervolg op de pilot waarbij ook andere (zorg)dienstverleners worden betrokken. De samenwerking met de zorgverzekeraars is van belang. Zij hebben veel belangstelling voor de ontwikkelde werkwijze. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet het initiatief als een waardevolle ontwikkeling met een goede kans van slagen.