Achtergrondinformatie over Opella

Op deze pagina leest u hoe wij binnen Opella omgaan met bijvoorbeeld reanimatie, mantelzorg en privacy. 

Welk medisch-ethisch beleid heeft Opella?

In de verpleeghuizen is de arts ouderengeneeskunde van Opella de medisch eindverantwoordelijke voor de behandeling. Dit betekent dat u uw wensen en opvattingen rondom uw medische behandeling en zorgverlening met hem/haar bespreekt. U kunt de afspraken die u maakt, laten vastleggen in uw zorgdossier.

Woont u zelfstandig thuis, dan is uw huisarts de medisch eindverantwoordelijke voor uw behandeling. Dit betekent dat u uw wensen en opvattingen rondom uw medische behandeling en zorgverlening met uw huisarts bespreekt. U kunt de afspraken die u met de huisarts maakt, laten vastleggen in uw zorgdossier. 

Opella respecteert uw keuzes, maar hanteert grenzen bij de uitvoering daarvan. Voor medisch-ethisch handelen betekent dit onder meer dat medewerkers geen assistentie verlenen bij de uitvoering van een euthanasieverzoek.

Wat is het reanimatiebeleid van Opella?

Reanimatie is de behandeling van een acute stilstand van de bloedcirculatie of de ademhaling. Hier maakt tenminste hartmassage en/of beademing deel van uit. Als klant van Opella beslist u zelf of u wilt worden gereanimeerd als zo’n situatie zich voordoet. Kunt u zelf de keus niet aangeven, dan neemt uw wettelijk vertegenwoordiger de beslissing.

Bij Opella geldt dat wij u reanimeren. Tenzij u een rechtsgeldig niet-reanimerenmedaillon draagt en/of uw niet-reanimatiewens is vastgelegd in een ondertekend zorgplan.
Woont u in een kleinschalige woning van Opella of op een verpleegafdeling? Dan bespreekt de specialist ouderengeneeskunde met u uw wensen rondom reanimatie.
Woont u zelfstandig? Dan bespreekt u uw wensen rondom reanimatie met uw huisarts. Uw reanimatiewens leggen we vast in het zorgplan, dat door u wordt ondertekend.

Een rechtsgeldig medaillon koopt u bij de Patiëntenfederatie Nederland (https://www.patientenfederatie.nl/niet-reanimerenpenning). Als u een niet-reanimerenmedaillon wilt dragen, dan schaft u het zelf aan.

Opella volgt voor haar reanimatiebeleid de landelijke afspraken rondom reanimatie. Ook voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers hanteren we dit reanimatiebeleid.

Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers zijn een erg belangrijke speler in de dienstverlening aan klanten. Niet als beroepsmatige zorgverleners, maar als naasten die vanuit een persoonlijke relatie ondersteuning willen bieden. Het is ook vanuit die gedachte dat we niet van mantelzorgers spreken maar van naasten.
Onze ambitie is om het mogelijk te maken dat mensen op hun eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen. Dat begint thuis, ook als de zorg wat complexer wordt, maar ook in het verpleeghuis of in de revalidatie. Dat doen we door oog te hebben voor onze (kwetsbare) klanten en hun naasten. Wij staan ook open voor al hun vragen.

Daarbij focussen we ons op de volgende terreinen:
1. ‘Zien’ en erkennen van naasten als onlosmakelijk deel van het klantsysteem.
2. Versterken van de positie van naasten.
3. Samenwerken formele en informele zorg.
4. Ondersteunen op maat.

De volledige notitie van ons mantelzorgbeleid leest u hier.

Hoe gaat Opella om met mijn privacy?

Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij veel persoonlijke gegevens van u nodig. Uw privacy beschermen wij hierbij. We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Meer informatie hierover vindt u in het privacyreglement.

Weigeren of stopzetten van de zorg

Opella verleent altijd zorg, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om klanten niet aan te nemen. Opella verleent ook geen zorg aan klanten die niet voldoen aan de landelijke criteria. Dit wordt per persoon bekeken.

Omstandigheden die tot het weigeren of beëindigen van zorg kunnen leiden zijn:

  • De lichamelijke belasting voor de zorgverlener is groter dan volgens de afspraken aanvaardbaar wordt geacht. (Dit is alleen van toepassing voor de extramurale zorg). Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de praktijkregels voor de thuiszorg en neergelegd in het formulier Arbocheck (zorgdossier).  
  • De hygiënische omstandigheden zijn van dien aard dat het ernstige gezondheidsrisico’s oplevert voor de zorgverlener.
  • De zorg kan niet meer op verantwoorde wijze worden verleend. De veiligheid van de klant en zijn omgeving is in het geding.
  • De persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener is in gevaar.
  • De klant uit discriminerende opmerkingen ten aanzien van de zorgverlener op grond van bijvoorbeeld huidskleur, geslacht of geloof.

Voldoet een situatie aan tenminste één van deze omstandigheden? Wanneer de klant weigert mee te werken aan verbetering van de situatie wordt de zorg beëindigd.

Hoe kan ik mijn waardering uiten voor medewerkers of vrijwilligers?

Een woord van waardering doet iedereen goed. Wij vragen u uw waardering voor medewerkers niet te uiten in de vorm van cadeaus. Via een wettelijke regeling is het hen namelijk verboden geschenken of beloningen aan te nemen. Wilt u toch een blijk van waardering geven? Dan kunt u dat doen door het steunen van de Stichting Vrienden van Opella.

 

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons Servicepunt: 0318 752 222